• http://www.8090u.com/pingtai/2030517.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/38843169.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/74.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/79771439.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/1672805.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/90.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/059136.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/328.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/35588101.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/70194.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5639.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/37877405.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/661.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/15823.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/98833.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/15723.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/0611.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/4041.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/132553.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/362061.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/611493.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/666683.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/756702.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/53289.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/1122.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/918703.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/100012.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/829627.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9692395.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/521.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/06714416.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/888918.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/710159.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/374.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/12697.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/40677.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/657.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/82.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8652.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/4233348.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/78.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99684988.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/91.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/96295.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/05210752.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/17136514.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/83.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/39.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/105561.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/27.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/795.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/98.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/580118.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/24.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/72.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/770.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9224587.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/761467.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/597.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/987.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/03430265.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/007.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5839425.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/855.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/779629.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/19709734.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/50.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/893028.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/9991.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/99142468.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/437.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/74919122.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/737.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/2436.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/213.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/893862.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/59.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8096042.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/25148955.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/564.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6237.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/39483745.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/81.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/63096.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/334775.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/5514044.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6279628.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/269186.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/824.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/110033.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/8706.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/428.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/21447.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/14533.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/11671.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/7422168.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/6702.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/707248.html
 • http://www.8090u.com/pingtai/25612525.html
 • 信息网首页|移动客户端|
  在线客服|入网须知|网员帮助|广告须知|
  系统插件下载

  一、首次登陆信息网需进行的配置

    打开IE浏览器,选择工具→Internet选项,在弹出的对话框中选择“安全”标签,选择【可信站点】后点击【站点】按钮,如下图所示。
    在弹出框的红色区域中输入“”,然后点击【添加】,完成设置。

  二、360浏览器应该如何配置?

    打开360浏览器,登陆中国汽车工业信息网后设置为兼容模式,如图 2-1所示。
  图 2-1

  三、搜狗浏览器应该如何配置?

    打开搜狗浏览器,点击工具->选项,在弹出的对话框中选择高级,点击实验室-更多高级设置,在内核选择策略中选择“兼容模式”。如图3-1,3-2所示。
  图 3-1
  图 3-2

  四、QQ浏览器应该如何配置?

    打开QQ浏览器,点击菜单->工具->切换兼容性模式->默认,如图4-1所示。
  图 4-1

  五、firefox浏览器应该如何配置?

    步骤一、打开firefox浏览器,点击“工具”->“附加组件”,在管理器中的搜索框里输入ie tab,安装ie tab,如图 5-1所示。
  图 5-1
    步骤二、点击“工具”->“ie tab+ 选项”,如图 5-2所示。
  图 5-2
    步骤三、在弹出的对话框中点击“切换规则”,如图 5-3,在加入规则中输入/*,点击添加按钮后确定,即可利用firefox访问信息网网员专区。
  图 5-3

  六、chrome浏览器应该如何配置?

    步骤一、打开chrome浏览器,在地址栏中输入网址: ,点击IE Tab Multi(Enhance)中的“添加至CHROME”,如图 6-1所示。
  图 6-1
    步骤二、点击chrome浏览器“工具”->“扩展程序”,弹出如图 2-8页面,点击【选项】链接,在弹出框里切换 IE Tab模式里选择SPA模式,如图 6-2,在自动切换模式里选择启用这个功能,并输入/*,然后点击保存按钮。
  图 6-2
  图 6-3
    步骤三、再次通过chrome登陆信息网,在登陆页中输入用户名,密码后会弹出如图 6-4所示的页面,点击注册核心后,即可使用chrome登陆信息网。
  图 6-4

  七、登陆信息网时出现特征码采集不正确应该如何处理?

    为保证用户访问数据时的安全性,我们针对网员专区开发了经过安全代码签名的加密控件,并进行了安全性注册。在收到客户经理提供给您的用户名和密码后,您只需通过以下方式中的任意一种即可正常访问网员专栏。
    7.1 在登录过程中,弹出如图 7-1所示对话框,点击【安装】即可。
  图 7-1
    7.2 在访问网员专区页面或者登录过程中,弹出如图 7-2红线标示出的提示框,将鼠标放置在该区域,点击右键后【允许】【安装】即可。
  图 7-2
    7.3 网员可以在图3-2中点击下载安装控件或直接访问链接 /tzm/Setup.exe下载并安装控件。

  八、访问信息网英文站点反复提示输入用户名和密码的解决方案?

    访问信息网英文站点内容时,在弹出的登录提示界面中正确输入用户名和密码后,仍然反复提示输入用户名和密码(如图8-1),导致无法正常浏览页面,解决方案如下:
  图 8-1
    打开IE浏览器,选择工具→Internet选项,在弹出的对话框中选择“常规”标签,在【浏览历史记录】后点击【设置】按钮,如下图所示。
  图 8-2
    在弹出的【Internet临时文件】选项中,选择【自动】选项,按【确认】按钮,如下图所示。
  图 8-3
    重新打开IE浏览器登陆英文信息网即可。